Статут

Шкільний Європейський Клуб

Основні Положення
1. Шкільний Європейський Клуб, що має назву “Rainbow”, який в наступних пунктах даного статуту буде називатися «Клубом», є об’єднання учнів школи №139.
2. Клуб створюється на невизначений термін.
3. Діяльність Клубу поширюється на територію м. Харкова та Харківської обл. Адреса Клубу: м. Харків,вул. Гвардійців Широнінців 40-Ж.
4.Члени Клубу беруть участь в діяльності Клубу на громадських засадах.
ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ
5. Цілі діяльності Клубу полягають в активному пропагуванні ідеї європейської єдності в місцевому середовищі шляхом:
1) накопичення та передачі знань про:
▪ Європу в історичному, географічному, культурному, економічному, та в інших аспектах;
▪ держави Європейського Союзу;
▪ інституції Європейського Союзу;
▪ інституції, цілі та прогнози розвитку європейської інтеграції;
2) пропагування засад плюралізму та демократії;
3) сприяння загальному усвідомленню необхідності взаємної толерантності та поваги у громадських відносинах, а також потреби в міжнародній співпраці;
4) розвитку почуття відповідальності учнів школи за долю суспільства, спокій, дотримання прав людини, охорону навколишнього середовища та світову культуру;
5) формування європейської свідомості серед молоді;
6) підготовки молоді до життя та праці в об’єднаній Європі.
6. Клуб буде реалізувати перелічені цілі методом:
1) накопичення та поширення інформації про ЄС;
2) організації зустрічей, доповідей, перегляду фільмів, вистав та організації конкурсів на теми, пов’язаних з Європою та європейською інтеграцією, а також активною участю у подібних заходах;
3) опрацювання і публікації власних матеріалів та інформації;
4) співпраці з іншими організаціями, які мають цілі, спільні з цілями Клубу;
5) організації міжнародних обмінів дітей та молоді, що сприятиме взаємному знайомству мешканців Європи.
ЧЛЕНСТВО У КЛУБІ
7. Членом Клубу може бути будь-який учень та вчитель школи.Неповнолітні особи, котрі мають обмеження правової здатності, можуть належати до Клубу та мають право брати участь в діяльності Клубу. Бути представником Клубу в стосунках з органами державної влади, бізнесовими структурами та іншими організаціями може тільки повнолітня особа.
8. Особа, яка хоче вступити до Клубу, складає (подає) письмову заяву, яка підтверджує бажання вступу та ознайомлення з цілями та основними засадами діяльності Клубу.
9. Член Клубу має право вносити пропозиції та вимоги, що стосуються роботи Клубу, а також користуватися допомогою Клубу.Член Клубу зобов’язаний дотримуватися положень даного статуту, брати активну участь в реалізації цілей Клубу, а також здавати членські внески, у разі прийняття відповідного рішення.
10. Членство припиняється на умовах:
1) добровільного виходу, оформленого в письмовій формі і представленого на загальних зборах членів Клубу;
2) виключення на загальних зборах членів Клубу безумовною більшістю голосів за пропозицією, якнайменше, трьох членів Клубу, з приводу невиконання обов’язків члена, окреслених в 9-му пункті, чи з приводу поведінки, негідної члена Клубу.
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ КЛУБУ
11. Брати участь в загальних зборах Клубу мають право всі члени Клубу. Загальні збори є легітимні при присутності якнайменше половини членів Клубу.
12. Повноваження загальних зборів:
1) ухвалення змін в даному статуті;
2) визначення головних напрямків діяльності Клубу, прийняття плану роботи та суми членських внесків;
3) обрання Голови Клубу;
4) прийняття нових членів;
5) прийняття рішення про розпущення Клубу, кількістю 2/3 голосів від загальної кількості членів Клубу;
6) прийняття інших рішень щодо діяльності Клубу.
13. Загальні збори членів Клубу відбуваються принаймні один раз на місяць (відповідно до плану роботи), або частіше – за ініціативою голови Клубу чи за пропозицією 1/3 частини загальної кількості членів Клубу. Рішення загальних зборів приймаються звичайною більшістю голосів.
ГОЛОВА КЛУБУ
14. Право представляти інтереси Клубу надається Голові Клубу, який презентує Клуб. Голова Клубу займається організацією поточної роботи Клубу та головування на загальних зборах Клубу.
15. Голова обирається на загальних зборах Клубу шляхом таємного голосування на однорічний термін.
16. Повноваження Голови Клубу припиняються у випадку:
1) добровільної відмови від виконання функції, оформленої в письмовій формі та представленої на загальних зборах Клубу;
2) прийняття рішення загальних зборів членів Клубу, ухвалене 2/3 голосів від загальної кількості членів Клубу;
3) припинення членства згідно 10-го параграфу.
17. Сума та термін збирання членських внесків вирішується на загальних зборах членів Клубу.Відповідальність за зберігання коштів Клубу та правильне їх використання лежить на Голові Клубу.

Девіз: Vini VidiVici

Мета:

1. Ознайомити членів клуба з європейською культурою;
2. Виховати в учасниках клуба європейську культуру;
3. Розвити знання учнів про країни, що входять до Євросоюзу;
4. Ознайомлення членів клуба з історією, традиціями, святами та державним ладом європейських країн;
5. Поширити загальнолюдські цінності;
6. Виховати в учнів демократичний та толерантний світогляд;

Задачі клубу:

1. Проведення зустрічей та клубних змагань школярів, які є членами Євро-клуба.
2. Організація днів національних культур європейських країн.
3. Організація обміну досвіду та листування зі школами Європейських країн.
4. Проведення круглих столів, ток - шоу, КВК, Що?Де?Коли?
5. Організація заходів на теми: - Європейські свята- Факти з історії європейських країн- Видатні європейські особистості
6. Випуск бюлетеня Євро-клуба.
Кiлькiсть переглядiв: 132